Monange Dream Fashion Tour, Sao Paulo 09-04 [x 16]